Sbor dobrovolných hasičů Radostice

Tradice dobrovolných hasičů v Radosticích

Dobrovolné spolky hasičů začínaly vznikat v průběhu 19. století na území celých Čech. Odvěkou snahu obyvatel uchránit svůj majetek od rozsáhlých škod, jež požár způsoboval, podpořil velký technický pokrok té doby. Umožnil zefektivnit a zlevnit výrobu hasící techniky a přiblížil ji i chudším vrstvám. Sbor dobrovolných hasičů v Radosticích byl dle zápisu v Pamětní knize ustanoven s 20-ti členy v roce 1895. Hlavní zásluhu na tom měl učitel Václav Makovec, starosta župy "Trocnov" v Ledenicích, pod níž Radostice patřily, a tehdejší starosta Radostic Tomáš Smolík. 30. srpna následujícího roku byla na úvěr zakoupena první ruční stříkačka od smíchovské firmy A.R.Smekal a jen krátce poté, dne 22.září 1986 poprvé zasahovalo 15 členů sboru při požáru v Borovanech. Velitelem byl tehdy pan František Crkva.

V únoru 1897 byl v hostinci u Herdů poprvé uspořádán hasičský ples a v červnu téhož roku se sbor účastnil 1. sjezdu župy "Trocnov" ve Zborově. V Radosticích poprvé hořelo v roce 1900. Požár vypukl 14.prosince v č.p.20 a pomáhal při něm i sbor hasičů z Ledenic a Strážkovic. Hasiči z Borovan přijeli ještě o něco později. Velitelem byl tehdy Jakub Šnejd, kterého v nepřítomnosti zastoupil pan Tomáš Stašek. Sbor byl tehdy velmi úspěšný a vysloužil si pochvalu a uznání.

Každoročně byly pořádány plesy v hostinci u Dvořáka a dobrovolní hasiči se hojně účastnili poplachových cvičení a sjezdů župy. Sbor často vystupoval i při církevních slavnostech. Stříkačku slavnostně vysvětili v říjnu roku 1899. V průběhu celého roku hasiči zasahovali u požárů v okolních obcích a stali se v obci váženým spolkem. Na přelomu roku 1908 přestoupil sbor do nově vznikající hasičské župy pro českobudějovický okres s názvem "Budivoj". První sjezd se konal v červnu roku 1909. V říjnu 1910 byla slavnostně svěcena nová škola v Radosticích, což byla pro obyvatele velká událost. Sbor byl jedním z pořadatelů oslav.

Během 1. světové války byla činnost dobrovolných hasičů omezena. V kronice pokračují záznamy až roku 1920, kdy se znovu pořádal hasičský ples, tentokrát u Josefa Frdlíka. V létě téhož roku byl za účasti sboru a obyvatel z okolních obcí vysvěcen pomník padlým v 1.světové válce. V roce 1922 vznikl přičiněním řídícího učitele Bohuslava Petříka dramatický soubor. Častá divadelní představení měla velký ohlas ...

Deset let až do roku 1936 pak v kronice nejsou téměř žádné záznamy. Sbor se v té době zřejmě potýkal s finančními problémy. Konaly se pouze valné hromady a nepravidelně i plesy. Od roku 1938 nemohl již sbor vzhledem k politickým událostem v Evropě normálně fungovat. Celá obec žila strachem o osud vlasti a činnost sboru se soustředila jen na to nejnutnější. Přesto byl ještě v lednu 1939 konán ples. Pak přišel 15.březen a s ním ustanovení Protektorátu. Činnost sboru byla zcela podřízena politickým a válečným událostem, vstoupily v platnost nové stanovy a v roce 1940 byly zřízeny noční poplachové hlídky. Na jaře 1945 je v kronice učiněn tento zápis: "Po šestileté válce, jejíž krutost a vraždění nemá v dějinách lidstva příklady, podařila se, jak se po dobu války očekávalo a doufalo, spojeneckým armádám USA, Velké Británie a Sovětského svazu poraziti a donutiti k bezpodmínečné kapitulaci odvěkého nepřítele všeho slovanstva, nacistické Německo, a tím zasvitlo i nám, národu československému po více jak šestileté tmě a útlaku okupantů slunko SVOBODY."

Na slavnostech obnovy státu se hasičský sbor účastnil v plném počtu. Program slavnosti organizoval a řídil tehdejší řídící učitel pan František Novotný. V obci byl utvořen revoluční Národní výbor a bezpečnostní sbor bývalých vojáků, kteří se zbraní v ruce pečovali o bezpečnost v obci. 1. září 1946 se konala oslava padesátiletého výročí založení hasičského sboru a při té příležitosti byla vysvěcena nová, již motorová, stříkačka. Byla udělovány diplomy za padesátiletou činnost - panu Smolíkovi, panu Šnejdovi, panu Konopovi a panu Frdlíkovi. Byla odhalena pamětní deska vsazená do pomníku padlých, kterou zakoupil svaz české mládeže v Radosticích. Po mši odpochodovali zúčastnění na zahradu k hostinskému Frdlíkovi. Na celé velké slavnosti, které se zúčastnily stovky obyvatel okolních obcí, bylo vybráno celkem 42.319,90 Kč, vydání činilo 18.505,10 Kč. Čistý výdělek byl použit na částečnou úhradu nové stříkačky.

V dalších letech byla činnost sboru plně obnovena, v roce 1947 měl 50 členů. V 50. letech se sbor účastnil mnoha hasičských soutěží, z nichž si přivezl i pěkná ocenění. Čas od času zasahoval i u požárů, které již ovšem nebyly tak časté. Po roce 1957, kdy byla zorganizována okrsková soutěž na hřišti v Radosticích, se činnost sboru začala znovu utlumovat, 60. léta nejsou v kronice zaznamenána vůbec, neboť chyběla ochota, aby záznamy někdo vedl. Až v roce 1971 se ke slovu dostali noví, mladí členové, kteří činnost hasičů začali znovu obnovovat. Spolu se Svazem mládeže se zasloužili o znovuzrození starých tradic, zvláště pak masopustu. Zlomovým bodem byl rok 1971, kdy se znovu začala psát kronika Sboru, opravovat budova požární zbrojnice a stavět železniční zastávka. To vše zásluhou nových členů, kteří se také účastnili dobrovolných pracovních brigád. O pomoc při obnovení činnosti hasičů byl požádán okresní výbor SP v čele s Františkem Janáčkem. Byly stanoveny opěrné body: dobře vycvičené družstvo hasičů, spolupráce s místními spolky a MNV, obnovení maspopustní koledy ...

Rok 1972 začal předsevzetím, že noví členové udělají maximum, aby znovu rozproudili společenský život v obci. 1.dubna se konalo námětové cvičení za účasti šesti sborů z okolí, v květnu se soutěžní mužstvo účastnilo obvodové soutěže v Hluboké u Borovan a v červnu byla uspořádána oslava Dne dětí, na jejichž tradici navazují hasiči dodnes. V červenci pak byla provedena demolice starého hostince a na jeho místě byl v následujících dvou letech vybudován nový s kulturním sálem pro 150 osob, který stojí dodnes. V závěru úspěšného roku čítal sbor 63 členů a jako poprvé v historii jimi byly i dvě ženy. Další rok už se obvodové soutěže účastní i družstvo žen, jejichž počet ve sboru vzrostl na 16. Svou převahu dokázaly ženy ještě o rok později, tedy v roce 1974, kdy postoupily z obvodové soutěže do okresního kola z prvího místa.

A úspěchy v soutěžích pokračovaly i v následujících letech. V roce 1976 získalo na obvodové soutěži v Radosticích družstvo žen znovu 1.místo a muži 2.místo. Okresní soutěž v Hluboké nad Vltavou, které se účastnily obě družstva skončila pro ženy nejlepším dosavadním umístěním - krásným 2.místem. Muži byli pátí. V Memoriálu Karla Machta o putovní pohár v Borovanech si mezi lety 1976-1979 družstvo žen vybojovalo dvakrát první místo, jednou druhé a jednou čtvrté. Muži skončili dvakrát na druhém, dvakrát na třetím a jednou na čtvrtém místě.

Rok 1977 znamenal pro dobrovolné hasiče další krok kupředu - byl jim přidělen starý požární automobil Praga RN, zvaný "Erena", který jezdí dodnes, i když pravda, už jen z nostalgie. V daším roce začala přestavba nové požární zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1979 v rámci Memoriálu Karla Machta o putovní pohár. Byl zřízen místní rozhlas a zásluhou pana Stanislava Vondráka vzniklo i družstvo mladých hasičů, které začalo postupně sklízet drobné úspěchy v celostátních požárních hrách "Plamen". V roce 1982 byla ve sboru dvě družstva mladých hasičů a jedno dorostenecké. V osmdesátých letech sbor mladých hasičů úspěšně fungoval pod vedením Dany Burdové (dnes Čeňkové), na krátkou dobu byl ještě obnoven v letech 2001 - 2004 pod vedením Romany Havlové a Jitky Šimkové (provd. Zahálkové).

V roce 1985 slavil sbor dobrovolných hasičů 90 let své existence, oslavy byly propojeny s výročím 600 let od vzniku obce. Činnost sboru se v následujících letech zaměřovala na účasti v požárních soutěžích, pořádání společenských akcí (plesy, masopust), hasiči vypomáhali při dobrovolných brigádách v obci. Smutným okamžikem nejen pro radostické hasiče byl leden 1992. Od skratu elektrického vedení vypukl požár v místním hostinci, který byl plameny značně poškozen. Obětavou snahou občanů, kteří se účastnili dobrovolných pracovních brigád, se ho podařilo během následujících 2 let opravit. Chybějící hospoda však život obce poznamenala a tak si radostičtí vypomohli občasným svatostánkem u Josefa Havla... .

V roce 1995 se za hojné účasti členů sboru (5 družstev) a diváků konala oslava 100 let od založení SDH Radostice. O podařené akci se dozvíte více dále. O pět let později se slavilo znovu -tentokrát 105. výročí založení SDH Radostice, a tentokrát byla uspořádána hasičská obvodová soutěž v areálu památníku Jana Žižky. Účastnilo se 25 družstev borovanského regionu, která se utkala v požárním útoku a při štafetě. Akci zpestřila ukázka záchranné akce profesionálních českobudějovických hasičů. Celý den doprovázela soutěže dechová kapela, voněl gulášek i klobásky. Pro mimořádný úspěch akce v areálu památníku se radostický sbor dohodl se sborem z Ostrolovského Újezdu na pořádání pravidelných soutěží v Trocnově. Tehdy vznikla myšlenka Hasičení na půl cesty ...

V současné době jsou hasiči v Radosticích opět silně zastoupeni a organizují společenský život obce.

Text čerpán z kronik Sboru dobrovolných hasičů Radostice psaných od roku 1896.

100 let hasičského sboru v Radosticích 1995

9. září 1995 se v Radosticích za krásného počasí konala velkolepá oslava 100 let Sboru dobrovolných hasičů. Začala ve 13°° hod slavnostním nástupem před hasičskou zbrojnicí, odkud hasiči vpochodovali na náves. Zde přednesl svůj projev okresní velitel dobrovolných hasičů pan Václav Žižka, starosta Borovan pan Stanislav Malík, místní starosta pan František Stašek a místostarosta sboru pan Josef Havel. Zároveň byla předána ocenění a medaile za zásluhy dlouholetým a zasložilým členům sboru. V 15°° hod byla zahájena soutěžní klání v požárním útoku. Sestaveno bylo rekordních 5 družstev-Muži A, Muži B, Muži C, Ženy a Dorost. Vítězové byli všichni zúčastnění. Zajímavým bodem programu bylo vystoupení profesionálního Hasičského záchranného sboru z Českých Budějovic, kteří předvedli ukázku zásahu při autonehodě a vyproštění zraněných. Zvlášť pro děti bylo hořící auto velmi efektní podívanou. V duchu si jistě každý chlapec přál být hasičem - záchranářem. Oslava nemohla pokračovat ničím jiným než opékáním prasete a "Veselou muzikou" na upraveném dvorku místního hostince "u duté nohy", kde se bujaře slavilo celou noc ...

Mladí hasiči Radostice

Oddíl byl založen v říjnu roku 1978 pod vedením pana Stanislava Vondráka a pana Jiřího Čudky pod názvem Oddíl mladých požárníků. V letech 1979 až 1981 byly pro děti každoročně o letních prázdninách pořádány tábory na Nežárce. Jejich náplní bylo rybaření, hasičské cvičení, ježdění na loďkách, v případě hezkého počasí také koupání. V tomto období mladí požárníci vystupovali se svými kulturními programy na schůzích SDH Radostice, besídkách MDŽ a schůzích Červeného kříže. Pásmo básniček a písniček si oddíl připravil i na slavnostní otevření nově vybudované hasičské zbrojnice, které proběhlo dne 15.9.1979. V rámci schůzek se děti připravovaly nejen na účast ve hře Plamen (podzimní kolo zahrnuje branný závod s prokázáním znalostí požární techniky a výstroje uzlování, topografie, zdravovědy, střelby atd., na jarním kole jsou prováděny požární útoky a požárnické štafety), ale každoročně vykonaly dvě brigády (nejčastěji jarní úklid hasičské zbrojnice a podzimní hrabání spadaného listí na návsi) a vyrazili nejméně na dva výlety. Nejdostupnějším a zároveň nejoblíbenějším místem se stalo blízké rodiště Jana Žižky z Trocnova. Dalším pravidelně navštěvovaným místem se staly České Budějovice, zejména plavecký stadion, zimní stadion, muzeum nebo Černá věž. V roce 1979 a 1991 oddíl vyrazil i na vrchol Blanského lesa - Kleť. Oddíl se také účastnil prvomájových a lampiónových průvodů v Borovanech. Členové SDH Radostice pro děti pravidelně připravovali dětské dny, maškarní plesy a karnevaly, nebo třeba i diskotéku. Přesto, že do oddílu MP chodily všechny radostické děti, členská základna se postupně zužovala. V roce 1992 byl oddíl rozpuštěn z důvodu příliš nízkého počtu dětí nedostačujícího ani k postavení družstva pro účast v požárním útoku na jarním kole hry Plamen.

K opětovnému zahájení činnosti oddílu MH došlo 5.1.2001. Vedoucími se staly někdejší dětské členky oddílu Romana Havlová a Jitka Šimková. Náplní schůzek byla opět příprava na jarní i podzimní kolo hry Plamen, různé hry a soutěže. Každoročně se oddíl účastnil obou kol hry Plamen, Memoriálu Frant. Janáčka v Ledenicích a soutěžního klání Hasičení na půl cesty. Vystoupení oddílu s kulturním programem se konala jen jednou ročně a to na výroční valné hromadě SDH Radostice. Děti opět odpracovaly dvě brigády ročně při úklidu hasičské zbrojnice a hrabání listí na návsi. Členové SDH Radostice pro ně každoročně připravili dětský den plný her a soutěží a pomáhali jako rozhodčí při braných závodech z Radostic do rodiště Jana Žižky připravovaných vedoucí oddílu. Na výlety oddíl vyrážel již tradičně do rodiště Jana Žižky z Trocnova , ale také na Červené blato, do zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou, do českobudějovického muzea a na plavecký stadion. O letních prázdninách byly děti na čundru - tj. strávily jednu noc v lese „pod širákem“. V letech 2001 až 2003 byly pro děti připraveny třídenní tábory v Nakolicích konané v druhém zářijovém víkendu. Ani v jednom roce počasí příliš nepřálo, a proto byly tyto pobyty naplněny zejména hrami přezdívanými „mokrý program“ - tj. hry vhodné do místnosti, k sezení za stolem. Na hřiště oddíl vyrazil v okamžicích, kdy ustal déšť, aby děti protáhly těla při veselých štafetách, vybíjené nebo fotbale, a ani tradiční šipkovaná s pokladem nezůstala stranou. Za přispění členek SDH Radostice a jejich kuchařského umění společně všichni účastníci nepřízeň počasí překonali a na tyto výlety stále s radostí vzpomínají. V roce 2004 se opět zúžila členská základna a proto byl 30.4.2004 oddíl rozpuštěn. Přesto se mladí hasiči pravidelně účastní Hasičení na půl cesty a nenechali si ujít ani soutěž při oslavě výročí 110 let sboru pořádané v roce 2005. V těchto neoficiálních soutěžích jsou promíchány kategorie žáků a dorostu a vypomáhají i děti, které do Radostic jezdí na prázdniny. Věříme, že se z dětí, které se v Radosticích v současnosti znovu scházejí pod vedením Romany Havlové a Jany Nevěřilové, v následujících letech znovu stane tým, který bude reprezentovat nejen SDH Radostice, ale i celou obec.

Přehled fungování oddílu mladých hasičů

Rok(členů)	Vedoucí

1978/79 (13)  Stanislav Vondrák, Jiří Čudek
1979/80 (13)  Stanislav Vondrák, Jaroslav Beneš
1980/81 (13)  Stanislav Vondrák, Jaroslav Beneš, Jiří Čudek
1981/82 (11)  Stanislav Vondrák, Jaroslav Beneš, Jiří Čudek
1982/83 (15)  Stanislav Vondrák, Jaroslav Beneš, Jiří Čudek
1983/84 (15)  Stanislav Vondrák, Jaroslav Beneš, Jiří Čudek
1984/85 (16)  Stanislav Vondrák, Jaroslav Beneš, Jiří Čudek

V letech 1985 -1988 nejsou k dispozici záznamy

1988/89 (12)  Iveta Burdová, Dana Čeňková
1990/91 (9)   Iveta Burdová, František Benhák ml.
1991/92 (9)   Iveta Burdová, František Benhák ml.

Od roku 1992 do roku 2001 byla činnost oddílu přerušena

2001 (12)    Romana Havlová, Jitka Šimková
2001/02 (12)  Romana Havlová
2002/03 (9)   Romana Havlová
2003/04 (8)   Romana Havlová


od 2008     Zdeněk Herda ml., Martina Pavlíková 
od 2014     Romana Havlová, Jana Nevěřilová
	

Hasičení na půl cesty

105. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Radosticích bylo v roce 2000 spojeno s obvodovou soutěží, která se konala v areálu památníku Jana Žižky. Kromě vystoupení profesionálního záchranného sboru z Českých Budějovic byla soutěž vyjímečná i něčím jiným. Pohostinnost správce areálu pana Hrušky, hudba, klobásky, pivo, mimořádná účast diváků i novinářů z okolí, to vše přispělo ke skvělé atmosféře. Soutěže se účastnilo 25 družstev a radostičtí hasiči obstáli na jedničku - ženy postoupily z 1.místa na okresní kolo, muži z druhého. Večer se strhl déšť, který však nepřinesl chmury do tváří účastníků ani diváků, spíš naopak. Zahnal totiž rozjařená družstva Radostic a Ostrolovského Újezda ke "společnému stolu" do místního kiosku, kde takřka přes noc vznikla tradice, která nemá nikde v okolí obdobu.
V sobotu 4.září 2000 se "u Žižky" poprvé konalo netradiční klání o putovní pohár mezi sbory dobrovolných hasičů v Radosticích a v Ostrolovském Újezdě, nazvané symbolicky Hasičení na půl cesty. Areál památníku ve skutečnosti stojí téměř na půl cesty mezi Radosticemi a Újezdem. Organizátoři vymysleli soutěžní disciplíny, které měly hlavní cíl - pobavit diváky, což splnily do puntíku. Započala tak tradice, která zpestřuje dění v obci každý rok. Kdo vítězí, není nikdy podstatné. Hlavní je hojná účast družstev a diváků, kteří se náramně baví. Hasí se totiž nejen se stříkačkou, ale hlavně s půlitry. A mnohdy je hasení žízně opravdu parádní disciplínou ... Trocnovem voněl gulášek, zněl tu smích a hlahol, potlesk a jásot, když zrovna favorité vedli. Obrovský úspěch a ohlas v obou obcích pochopitelně následoval okamžitě. V dalších letech se Hasičení konalo pravidelně, pokaždé s úspěchem. Konat se bude i letos, jako pozvánka zaručeně poslouží novinové články z prvního ročníku ...

Hasičení na půl cesty 2008

V sobotu 7. června 2008 se od 13.00 hod. konal v areálu Jana Žižky z Trocnova další ročník Hasičení na půl cesty. Z Ostrolovského Újezdu přijela dvě družstva mužů - starší a mladší a jedno družstvo žen. Radostice zastupovala dvě družstva dětí, muži dorost (Filip Šimek, Daniel Šindelář z Borovan, Radek Chrástka, Martin Bláha, Mirek Bárta, Jan Kříha), muži starší (Petr Burda, Jan Šimek, Milan Šimek ml., Jirí Apfelthaler ml., Zbynek Pojsl, Zdeněk Herda ml.a Rosťa Herda) a opět po nějaké pauze družstvo žen (Romana Havlová, Martina Pavlíková, Jitka Zahálková, Michaela Šimková, Martina Šimková, Marie Kříhová, sl. Hanka, Lenka Chrástková).
Jako první předvedly svůj nacičený požární útok družstva dětí, po nich přišly na řadu ženy. Konec útoku radostických žen zkropil déšť a ozvala se bouřka. Po odeznění se mohlo pokračovat dále, cvičila postupně družstva mužů.
Následovalo, na co se všichni nejvíce těšili - soutěže, které měly především pobavit účastníky a diváky a navodit příjemnou odpolední atmosféru, což se také stalo. Disciplína nazvaná LYŽE byla poměrně náročná, ale o to zábavnější - muselo se dojít v řadě s botama uvázanýma na lyžině pár metrů a otočit se. Jenomže ti, co šli na začátku poslední, byli po otočení první, a orientace nebyla snadná. Diváci se hodně nasmáli. Následovala takzvaná Džeberovka a nakonec byla jízda na lodi po místním rybníku. První dva soutěžící v lodi museli vždy ostatní roztlačit, aby dojeli na protejší břeh pro další dva, kteří tam museli doběhnout. Nakonec museli společně dojet i pro poslední tři znovu na protější břeh a dostat se zpátky, a to i s pádly. Nikdo se neutopil a všichni se ohromně bavili.
Konečné pořadí Hasičení na půl cesty 2008 bylo:
kategorie ženy - 1. místo Ostrolovský Újezd, 2.místo Radostice
kategorie muži - 1.místo muži Radostice, 2.místo muži ml. Ostrolovský Újezd, 3.místo muži st. Ostrolovský Újezd, 4.místo dorost Radostice.
Putovní pohár tedy po druhé získali muži z Radostic. Úplně nakonec hodili muži z Újezda radostického velitele pana Milana Šimka do vody. Večer se slavilo vítězství v místním pohostinství.
Text poskytla Jitka Zahálková

Hasičení na půl cesty 4.7.2009

V sobotu 4. 7. 2009 se konal již DESÁTÝ ročník oblíbeného klání dobrovolných hasičů nazvaného HASIČENÍ NA PŮL CESTY.
Hlavní soutěžní disciplínou byl tradiční útok, jenž odstartovala nejmladší dětská družstva. Za kategorii žen se v radostickém týmu představily Jitka Zahálková, Martina Pavlíková, Jindřiška Mikolášová, Alena Jindrová, Andrea Janderová, Michaela Boučková a Lenka Chrástková. Útok musely znova opakovat, protože přestala fungovat hasičská stříkačka z Ostrolovského Újezdu, která musela být vyměněna za radostickou. Během útoku musely proudem vody trefit míč do branky a pak srazit láhve s vodou. Nakonec dosáhli pěkného času 00:56 i s desetivteřinovým trestem, protože netrefily míč do brány.

Muži z Radostic měli tři družstva :A (Lukáš Macht, Milan Šimek, Vít Jandera, Jiří Apfelthaler, Zbyněk Pojsl, Zdeněk Herda, Rostislav Herda), B (Milan Pečman, Jan Šimek, Roman Vacek, Stanislav Jindra, Jan Mráz, Martin Strouhal, Kroupa) a C (Filip Šimek, Radek Chrástka, Daniel Šindelář, Jan Kříha, Martin Bláha, Radek Sviták, Pavel Lavička).

Po útocích následovaly souboje v divoké jízdě na starém železném trakaři, jehož každá rukojeť byla v jiné výšce. Dva soutěžící drželi trakař za rukojeť z každé strany, třetího vezli a snažili se co nejrychleji projet překážkovou dráhou.
Disciplínou, u které se všichni náramně bavili byla tradiční „jízda na lyžích“ a nakonec klání na účastníky čekala na rybníku loď, kde první dva nastoupili a jeli pro další dva na druhý břeh. Postupně převezli celé družstvo a do cíle se dobíhalo i s pádlem.

Počasí bylo pěkné, až na závěr přišla sprška. A kdopak získal putovní pohár? Potřetí za sebou ho vyhrály RADOSTICE, takže zůstává doma.
Po vyhlášení výsledků se zábava přesunula do radostické hospůdky, kde výhercům pohár nechali několikrát naplnit, jak jinak!

Umístění v kategorii ženy:
1.místo Ostrolovský Újezd
2.místo Radostice

Muži:
Radostice B 1.místo
Radostice A 2.místo
Ostrolovský Újezd 3.místo
Radostice C 4.místo

Akce pořádané hasiči a aktuality

Nový výbor SDH - výroční schůze 4.11.2009

Konec roku se kvapem blíží, a tak jsme i my, radostičtí hasiči, uspořádali dne 4. listopadu výroční schůzi. Program byl bohatý. Vždyť zhodnotit uplynulý rok není vůbec snadné. Obzvlášť když jsme se zúčastnili mnoha soutěží a uspořádali plno akcí. Jednoduše jsme měli stále napilno. Dalším bodem večera byly volby do hasičského výboru. Jelikož účast byla hojná, proběhlo vše, jak mělo a nový výbor je na světě v této sestavě: starosta sboru- Josef Havel, velitel – Zdeněk Herda, pokladník – Ing. Stanislav Jindra a jednatel – Milan Pečman. Posledním bodem schůze bylo utvoření plánu práce na rok 2010. Nebudeme vypisovat vše, protože by toho byla dlouhá řada, ale za zmínku jistě stojí, že se v  Radosticích bude konat jarní a podzimní kolo soutěže Plamen a oslava 115. výročí sboru. S dalším programem vás vždy včas seznámíme prostřednictvím Zpravodaje. Schůzi jsme úspěšně zakončili s přáním, ať je příští rok alespoň tak úspěšný jako ten letošní! Jelikož už nám počasí příliš nepřeje a nemáme se bohužel zatím kde schovat, musíme hledat pro naše mladé hasiče náhradní program, proto často jezdíme do borovanského plaveckého bazénu. Dne 29. listopadu jsme jeli s dětmi navštívit naše profesionální kolegy z HZS Českých drah do Českých Budějovic. Naším cílem byla hasičská technika. Dětem se líbil hlavně vyprošťovací tank VT 55. Další akcí pro děti byla mikulášská nadílka, kterou jsme uspořádali 12.prosince v radostickém kulturním sále. Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Borovany za finanční příspěvek na mikulášskou nadílku a na nákup náhradních dílů na zásahové vozidlo Praga RN.

Text: článek pro Borovanský zpravodaj, SDH Radostice

Oslava 625 let založení obce a 125 let SDH v Radosticích 28.8.2010

Poslední srpnovou sobotu roku 2010 si radostičtí občané připomněli 625 let od první písemné zmínky o obci, 125 let trvání haičského sboru a 100 let od postavení školní budovy v obci. Akci na oslavu těchto výročí připravili radostičtí hasiči formou ukázek současné činnosti sboru v součinosti pro tento účel s hostující technikou.

První dvě ukázky absolvovala zásahová jednotka z Radostic tzv. JP05. Nejprve bylo předvedeno vyprošťování pasažérů z havarovaného vozidla. Druhý zásah byl veden na hořící auto, kde asistovali hasiči z SDH Trhové Sviny s tatrou 815 a Avií. Potom do tohoto prostoru vjel vyprošťovací tank z JP0 hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty České Budějovice. Po předvedeném zásahu byla dána možnost dětem se v této bývalé vojenské technice povozit. Pro většinu to byl ohromující zážitek.

Zhruba v 15.00 hod se na hřišti objevili kynologové Policie ČR se třemi čtyřnohými pomocníky. S těmito psy byla provedena komentovaná ukázka poslušnosti a poté i ukázky různých zásahů. Odvážlivci si mohli vyzkoušet roli zadržovaných pachatelů, pochopitelně v náležitém bezpečnostním ustrojení.

Poté tři družstva mladých hasičů absolvovala nejprve štafetové běhy a potom požární útoky se sražením dvou terčů vodním proudem. Za nimi následovaly ukázky štafet žen a mužů a nezbytné požární útoky. Pomyslnou tečku za všemi ukázkami si vystřihla radostická JP05 tak trochu neplánovaných požárním útokem s plným nasazením za 24 sekund. Následovala volná zábava ve stanu s tancem a hudbou hudební skupiny Country Foters.

Text: Josef Havel, starosta SDH Radostice (zkráceno)

Odkaz na fotografie z akce

Podzimní kolo hry PLAMEN 30.10.2010

V sobotu 30. října 2010 zajišťoval SDH Radostice podzimní kolo soutěže mladých hasičů PLAMEN. Chladné a větrné počasí příliš dlouhému pobytu venku nepřálo a tak děti i dospělí brali za vděk pobytem ve vytopeném sále místního pohostinství, kde probíhaly drobné soutěže pro zabavení.

Na startu se sešlo 18 pětičlených družstev v kategorii mladší žáci a 19 pětičlených družstev v kategorii starších. Na hladký průbeh soutěže dohlížel štáb rozhodčích a pořadatelů složený ze členů zúčastněných SDH. Na dvaapůl-kilometrové trase na šesti stanovištích musely děti předvést své znalosti a zručnost ve střelbě, topografii, poskytování první pomoci, požární ochraně, vázání uzlů a překonání překážek na laně.

Nejúspěšnější v kategorii mladších žáků byly družstva Lišov V., Lišov III. a Jílovice II.. V kategorii starší žáci se umístila na prvních třech místech družstva Lišov II., Lišov I. a Borovany I..

Celá soutěž byla dobře připravná, jakož i zázemí v podobě občerstvení. SDH Radostice děkuje všem, kteří se na jejím zdárném průběhu podíleli. Těšíme se zároveň na jarní kolo hry Plamen, opět u nás v Radosticích.

Text: Josef Havel, starosta SDH Radostice (zkráceno)

Zásahová jednotka SDH Radostice v roce 2010

Naši hasiči se v únoru uplynulého roku zúčastnili kurzu záchrany tonoucího na vodní hladině nádrže Lipno. Tento výcvik proběhl pod vedením Vodní záchranné služby Český Krumlov. Jednotka se vzdělávala během roku i na řadě dalších školení. Dohromady jsme společně strávili přes 50 hodin. V minulém roce jsme vyjížděli ke třem požárům a jedné technické pomoci. Letošní rok jsme zahájili zásahem hned 15.ledna, kdy jsme byli přivoláni k požáru komína, který začal hořet v rodinném domě. Zásahu se společně s námi zúčastnili i hasiči Borovany. Koncem roku 2010 jsme požádali město Borovany o zakoupení novějšího hasičského vozidla, které by sloužilo k dopravě na místo zásahu a k dopravě hasičských družstev na výcviky a soutěže. Doufáme, že naše žádost bude vyslyšena a naši hasiči se nebudou muset bát, jestli je hasičské auto doveze na místo zásahu v pořádku a hlavně včas, až se siréna opět rozhouká.

Text: Zdeněk Herda, velitel SDH Radostice

Nové zásahové vozidlo pro SDH - 13.3.2011

V neděli 13. března nastal dlouho očekávaný den, na který se těšili všichni členové jednotky sboru dobrovolných hasičů Radostice. V ranních hodinách se sešlo pět členů, aby se vydali pro nové zásahové vozidlo Avia DA12-L1Z. Po prohlédnutí vozu, které bylo v odpovídajícím stavu i podle odborníka na karoserie, nebránilo nic tomu, abychom si automobil odvezli domů. Po dlouhé a náročné cestě jsme kolem dvanácté hodiny zdárně dorazili do Radostic, kde na nás před hasičskou zbrojnicí čekali nejen ostatní hasiči, ale i spoluobčané, kteří si auto chtěli prohlédnout. Poté jsme do auta naskládali vybavení nezbytné pro případný zásah. Všichni řidiči se s vozem projeli a vyzkoušeli si jeho jízdní vlastnosti. Ani na naší Erenku jsme ten den nezapomněli. Po dlouhá léta sloužila více jak třem generacím hasičů, a proto jsem se museli řádně rozloučit. Objeli jsme s ní čestné kolečko kolem Radostic. Krásná a nablýskaná se projížděla vsí se všemi rozsvícenými světly a s puštěnými houkačkami. Řada občanů jí symbolicky zamávala, aby se s ní rozloučila. Vždyť v Radosticích sloužila přes úctyhodných 40 let. Erenka nám v Radosticích samozřejmě zůstane, ale už bude používaná pouze ke slavnostním účelům, a půjde do zaslouženého hasičského důchodu. Velké poděkování patří městu Borovany za zakoupení nového zásahového vozu, ale i za finanční a materiální pomoc na stavbu garáže pro Erenu.

Text: Zdeněk Herda, velitel SDH Radostice

Copyright © SOFI, 2006 - 2016
Kromě zřetelně uvedeného zdroje je obsah chráněn autorským právem a jakékoli kopírování je zakázáno.